Find a Doctor

سته ضروریه یا شش رکن سلامتی از نظر طب سنتی

آگوست 14, 2017

شش رکن سلامتی از نظر طب سنتی

۱ آب و هوا ۲ غذا ۳ حرکت و سکون ۴ خواب و بیداری ۵ سم زدایی ۶ اعراض نفسانی   1– آب و هوا  الف ) کیفیت هوا گرم و تراست . گرمای هوا از گرمای غریزی بدن ما پایین تراست و بنابراین هوای دم ، روح را جلا میدهد در نتیجه هوای بازدم ، گرمتر از هوای دم است و هنگام خروج ما این گرما را حس میکنیم ب) هوا باید بین دیوارهای بلند و درختان انبوه حبس نشده باشد هوای نیــزارها ، برنج زارها ، کشـــتزارهای حبــوبات و هوای مرداب ها هوای مناسبی جهت تنفس نیستند ج )هوایی که بسیار گرم و تر باشد مضر است چرا که زودتر عفونت را به خود میگیرد  پس ( دستگاه بخور که طب نویــن برای زمست