Find a Doctor

شروط و ملزومات استفاده از مسهل در طب سنتی

آگوست 14, 2017

به کار بردن مسهل ها چهل و هشت شرط دارد:

۱ – نبودن گرفتگی در روده ها . ۲- نبودن گرفتگی در مجراها و رگها . ۳- بکار بردن منضج . ۴- در هنگام زیادی یک خلط مسهل چند جانبه ای بکار نرود. ۵- برای بچه ها و پیران بجز در هنگام ناچاری نباید بکار رود و در این هنگام هم مسهل قوی نباید بدهند. ۶- کسی که به پرخونی گرفتار است نباید مسهل بخورد. ۷- اشخاصی که خسته هستند باید از مسهل پرهیز کنند. ۸-کسانی که دردهای درونی دارند نباید مسهل بخورند و ملین برای آنها بس است. ۹- ساکنان نقاط گرم در وقت گرما باید از مسهل بپرهیزند. ۱۰- درباره آنها که قلبی ناتوان دارند نباید مسهل بکار برده شود. ۱۱-کسانی که معده و اندرونه ضعیف دارند و بخصوص آنها که بورم معده گرفتارند نباید مسهل بخورند و اگر ناچار باشند باید صبر و سکنجبین بخورند. ۱۲-کسی که مزاجش خشک است نباید مسهل بخورد.

برای مزاجهای خشک نباید

آگوست 7, 2017

كاربردهای درمانی استفراغات، مقیات، مسهلات، منضجات، مدرات در طب سنتی    تهیه و تنظیم : دكتر محمد عزیزخانی   عناوین:

استفراغات

   غرض استفراغ الویت استفراغ ها منع و وجوب استفراغات موارد وجوب  فوری استفراغ معیارهای عوارض جانبی داشتن یا نداشتن استفراغات جلوگیری از استفراغات تدبیر قی كردن منافع قی مضرات قی كسانی كه نباید قی كنند زمان قی و شرایط قی كردن علائم سودمندی و زیان مندی قی كردن اپروج به عوارض جانبی قی ترتیب خروج اخلاط در قی داروهای قی به ترتیب قدرت روش دفع بلغم غلیظ پاكسازی معده تن درستان مصلحات داروهای قی  

   مسهلات

  اندیكاسیون ها و كنترل اندیكاسیونهای داروهای مسهل كنترل اندیكاسیونها شرایط دادن مسهل قوی شرایط ندادن